Oct 16, 2019   4:22 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Gumárenské zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze zeolitov pre priemyselné aplikácie
Title of topic in English: Rubber blends containing an active filler based on zeolites for industrial applications
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Annotation: Cieľom práce je výskum gumárenských zmesí s prímesoi prírodných kremičitých materiálov ako plniva. Prevažne sa jedná o adhezívne kompozície používané v pneumatikárskom priemysle pri výrobe pätkových lán. Tieto aplikácie vyžadujú prípravu nových materiálov a kompozitov, v ktorých sú aktívne nové typy plnív na báze zeolitov. Adhezívne zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze prírodných zeolitov pre aplikácie pri výrobe automobilových plášťov nie sú v súčasnej praxi zavedené. Uvedená téma bude obsahovo zameraná na štúdium vplyvu zloženia a parametrov technológie prípravy na elektrické , dielektrické a reologické vlastnosti. Výsledky budú konfrontované s meraniami tepelných vlastností, optickej a elektrónovej mikroskopie, a pod.
Annotation in English: The aim of the thesis is the investigation of natural silicate materials and their application as a filler in rubber mixtures. These are mainly adhesive compositions used in industry for the manufacture of heel ropes. These applications require the preparation of a new materials and composites, in which new types of fillers based on zeolites are active. Adhesive blends with active filler content based on natural zeolites are not implemented in the current practice of tyre production. Content of the thesis is focused on the study of the influence of the composition, and parameters of preparation technology on the electrical , dielectric and rheological properties. The results will be confronted with the measured thermal properties, optical and electron microscopy, etc.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PMMD Advanced Materials and Material Design