16. 10. 2019  7:30 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Gumárenské zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze zeolitov pre priemyselné aplikácie
Názov témy anglicky: Rubber blends containing an active filler based on zeolites for industrial applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je výskum gumárenských zmesí s prímesoi prírodných kremičitých materiálov ako plniva. Prevažne sa jedná o adhezívne kompozície používané v pneumatikárskom priemysle pri výrobe pätkových lán. Tieto aplikácie vyžadujú prípravu nových materiálov a kompozitov, v ktorých sú aktívne nové typy plnív na báze zeolitov. Adhezívne zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze prírodných zeolitov pre aplikácie pri výrobe automobilových plášťov nie sú v súčasnej praxi zavedené. Uvedená téma bude obsahovo zameraná na štúdium vplyvu zloženia a parametrov technológie prípravy na elektrické , dielektrické a reologické vlastnosti. Výsledky budú konfrontované s meraniami tepelných vlastností, optickej a elektrónovej mikroskopie, a pod.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is the investigation of natural silicate materials and their application as a filler in rubber mixtures. These are mainly adhesive compositions used in industry for the manufacture of heel ropes. These applications require the preparation of a new materials and composites, in which new types of fillers based on zeolites are active. Adhesive blends with active filler content based on natural zeolites are not implemented in the current practice of tyre production. Content of the thesis is focused on the study of the influence of the composition, and parameters of preparation technology on the electrical , dielectric and rheological properties. The results will be confronted with the measured thermal properties, optical and electron microscopy, etc.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn