17. 10. 2019  15:44 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Charakterizácia vlastností skiel na báze oxidov ťažkých kovov
Názov témy anglicky: The characterisation of heavy metal oxide glasses properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Anotácia: Uvedená téma bude obsahovo zameraná na štúdium vplyvu zloženia, koncentrácie defektov a parametrov technológie prípravy na elektrické a dielektrické veličiny vybraných systémov skiel na báze oxidov ťažkých kovov. Výsledky budú konfrontované s meraniami tepelných vlastností, optickej a elektrónovej mikroskopie, optickej priepustnosti a pod. Osobitná pozornosť bude venovaná efektom vedúcim k zmene štruktúry v dôsledku depozície energie v režime iónovej implantácie a následnej tvorbe nano-štruktúr.
Anotácia anglicky: Content of the thesis is focused on the study of the influence of the composition, concentration of defects and parameters of preparation technology on the electrical and dielectric properties of selected systems of glasses based on the heavy metals oxides. The results will be confronted with the measured thermal properties, optical and electron microscopy, optical throughput, etc. Special attention is devoted to effects changing the structure due to energy deposition in the ion implantation regime and subsequent nanostructure formation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn