Oct 24, 2019   7:04 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava a vlastnosti nových chromogénnych heterocyklov
Title of topic in English: Preparation and properties of new chromogenic heterocycles
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Annotation: Na základe vhodných dostupných perfluórovaných alebo čiastočne fluórovaných prekurzorov navrhnúť a zrealizovať prípravu, dokázať štruktúru a preštudovať fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti novosyntetizovaných zlúčenín obsahujúcich fluór. Nasledovne uskutočniť derivatizáciu pripravených zlúčenín s cieľom študovať ich reaktivitu a možnosť uplatnenia v materiálovej chémii.
Annotation in English: On the basis of suitable avaiable perfluorinated or partially fluorinated precursors we plan to design and realize preparation, establish structure and study physico-chemical and biological properties of newly sysnthesized compounds containing fluorine. Next we plan derivatisation of the prepared compounds aiming to study their reactivity and possibility for application in material chemistry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ORGCH Organic Chemistry