Jul 19, 2019   4:25 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Výskum vybraných technologických uzlov pri výrobe valcovaných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. s využitím numerickej simulácie
Title of topic in English: Research in selected technological steps in the production of hot rolled tubes in Železiarne Podbrezová using numerical simulation
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
Annotation: Hlavným cieľom výskumu je analýza termicko-deformačných procesov pri valcovaní rúr v podmienkach ŽP a.s. s využitím nástrojov softwérového balíka DEFORM 3D na modelovanie a simuláciu termicko-napäťových a deformačných procesov v jednotlivých technologických uzloch (karuselová pec, kalibrovacie duo, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, redukovňa). Opis jednotlivých procesov s možnosťou vyhodnotenia jednotlivých parametrov v priebehu valcovacieho cyklu bude slúžiť na optimalizáciu parametrov valcovania s cieľom zvýšiť kvalitu finálneho výrobku a ekonomickú efektívnosť výroby. Riešenia budú obsahovať nové poznatky a prístupy v oblasti modelovania a simulácie ako aj v oblasti teórie tvárnenia pri analýze a optimalizácii napätí a deformácií v objeme valcovanej rúry vo vybranom technologickom uzle, ktoré budú aplikované v reálnych podmienkach a overené pomocou numerickej simulácie.
Annotation in English: The main topic of this research is to gain a deep and thorough knowledge in thermal and deformation processes regarding seamless tube rolling in Železiarne Podbrezová with foundations in powerful capabilities of numerical modelling environment DEFORM 3D. The calculated variables will provide better insight into the mechanisms and peculiarities of seamless tube rolling, allowing user to make assumptions about further optimization and fine tuning of a particular technological step, be it the rotary hearth furnace, sizing mill, piercing press, elongator, push bench, detaching mill, and stretch-reducing mill, respectively. The final quality of the tubes along with possible economic and other beneficial outcomes is what this study program is striving for. The results of this study program will bring new findings and novel approaches in two topics mainly: in numerical modelling and simulation of hot forming processes regarding thermal, deformation and stress phenomena, and in hot forming theory. The results will be applied in real conditions and verified using numerical simulation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-STAM Mechanical Engineering Technologies and Materials-- not entered -- -- not entered --