17. 10. 2019  18:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum vybraných technologických uzlov pri výrobe valcovaných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. s využitím numerickej simulácie
Názov témy anglicky: Research in selected technological steps in the production of hot rolled tubes in Železiarne Podbrezová using numerical simulation
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom výskumu je analýza termicko-deformačných procesov pri valcovaní rúr v podmienkach ŽP a.s. s využitím nástrojov softwérového balíka DEFORM 3D na modelovanie a simuláciu termicko-napäťových a deformačných procesov v jednotlivých technologických uzloch (karuselová pec, kalibrovacie duo, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, redukovňa). Opis jednotlivých procesov s možnosťou vyhodnotenia jednotlivých parametrov v priebehu valcovacieho cyklu bude slúžiť na optimalizáciu parametrov valcovania s cieľom zvýšiť kvalitu finálneho výrobku a ekonomickú efektívnosť výroby. Riešenia budú obsahovať nové poznatky a prístupy v oblasti modelovania a simulácie ako aj v oblasti teórie tvárnenia pri analýze a optimalizácii napätí a deformácií v objeme valcovanej rúry vo vybranom technologickom uzle, ktoré budú aplikované v reálnych podmienkach a overené pomocou numerickej simulácie.
Anotácia anglicky: The main topic of this research is to gain a deep and thorough knowledge in thermal and deformation processes regarding seamless tube rolling in Železiarne Podbrezová with foundations in powerful capabilities of numerical modelling environment DEFORM 3D. The calculated variables will provide better insight into the mechanisms and peculiarities of seamless tube rolling, allowing user to make assumptions about further optimization and fine tuning of a particular technological step, be it the rotary hearth furnace, sizing mill, piercing press, elongator, push bench, detaching mill, and stretch-reducing mill, respectively. The final quality of the tubes along with possible economic and other beneficial outcomes is what this study program is striving for. The results of this study program will bring new findings and novel approaches in two topics mainly: in numerical modelling and simulation of hot forming processes regarding thermal, deformation and stress phenomena, and in hot forming theory. The results will be applied in real conditions and verified using numerical simulation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály