15. 10. 2019  11:40 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bezpečnosť priemyselného Internetu vecí v koncepcií Industry 4.0
Názov témy anglicky: Security of Industrial Internet of Things in Industry 4.0 Concept
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Anotácia: Internet vecí (IoT) sa široko uplatňuje v každom aspekte kontextu Industry 4.0 a stal sa jedným z najefektívnejším prostriedkov a nástrojov na zvýšenie produktivity riadenia výrobných procesov a využívania dostupných zdrojov. Ako dôležitá sub-technológia IoT, získavanie a spracovanie informácií v priemysle priamo ovplyvňuje stupeň informatizácie a efektívnosti rozhodovania výroby. Zhromažďovaním údajov z výrobného procesu (napr. z výrobnej linky, jednotlivých strojoch, z rôznych procesných úrovní atď.) a poskytnutím ich manažmentu v reálnom čase napríklad prostredníctvom mobilným zariadením a výsledná integrácii údajov do riadenia výroby, môže vylepšiť efektivitu manažmentu prostredníctvom zistenia a redukcie neefektívnych procesov (napr. aj pri plánovaní výroby a riadení údržby atď.). Informačná bezpečnosť komunikácie založenej na internete vecí medzi sebou navzájom a aj navonok v domácnosti či v inteligentných budovách, priemyselnej výrobe alebo verejných službách bude mať zásadný význam pre takýto systém. V opačnom prípade by útočník mohol vyslať falošnú informáciu, ktorá spôsobí nesprávny chod zariadení, alebo dokonca kritické zlyhanie celého prostredia s vážnymi dopadmi na materiálne, ale aj ľudské zdroje (napr. zlyhanie podporných prístrojov ťažko chorých pacientov v nemocnici, výpadok elektrickej energie, požiar …). Cieľom dizertačnej práce je preskúmať rôzne metódy bezpečnostných autorizačných protokolov heterogénnych IoT sietí a navrhnúť a vylepšiť spôsoby kontroly prístupu, autentifikačných mechanizmov IoT zariadení a definovať možnosti ochrany zariadení či podsietí proti bežným útokom. Pre bezpečnostné monitorovanie možno využiť metódu modelovania bežného správania a sledovanie významnej odchýlky od tohto správania či vyhľadávanie podozrivých vzorov správania (t.j. modelovanie útokov). Do úvahy budú brané aj mobilné komunikačné prostriedky a systémy.
Anotácia anglicky: The Internet of Things (IoT) is widely applied in every aspect of the Industry 4.0 context and has become one of the most effective tools to increase the productivity of managing production processes and utilizing available resources. As an important IoT sub-technology, the acquisition and processing of information in the industry directly affects the degree of informatization and efficiency of production decisions. Collecting data from a production process (e.g., from a production line, individual machines, from different process levels, etc.) and providing real-time management, for example, through mobile devices and resulting data integration into production management, can improve management efficiency by detecting and reducing inefficient processes, such as production planning and maintenance management, etc.. Information security of mutual communication of elements of Internet of Things as well as with outside resources in household, in industrial production as well as in intelligent buildings or in public sector will be critical for such a system. Otherwise, an attacker could send out false information that could cause incorrect functioning of the device even a critical failure of the entire environment with a severe impact on the material, but also human resources (e.g. failure of life-support equipment for patients in the hospital, power failure, fire ...). The aim of the thesis is to explore various methods of authentication security protocols of heterogeneous IoT networks and to propose a better way of access control, authentication mechanisms of IoT devices and to define the possibilities of device or subnet protection against common attacks. For safety monitoring a method for modeling of normal behavior and monitoring of a significant deviation from this behavior as well as a search of suspicious patterns of behavior (i.e. attacks’ modeling) can be used. Mobile communication devices and systems will be also taken into account.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov