23. 9. 2019  15:16 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bodové a semidistribuované senzorické systémy na báze braggovských mriežok.
Názov témy anglicky: Point and semidistributed sensoric systems based on fiber bragg gratings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Anotácia: Práca je venovaná problematike optických vláknových systémov na báze braggovských mriežok. Bude venovaná meraniu rôznych fyzikálnych veličín pomocou braggovských mriežok, teoretickému rozboru a porovnaniu špeciálnych druhov braggovských mriežok a simulácii senzorických meraní pomocou bodových alebo semidistribuovaných senzorov.
Anotácia anglicky: The work deals with problems of sensoric optical fiber systems based on fiber Bragg gratings. The main goal of the thesis will be measurement of various physical quantities using Bragg gratings, theoretical analysis and comparison of specialty fiber Bragg gratings and simulation of sensor measurements using point or semidistributed sensors.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TE teoretická elektrotechnika