23. 9. 2019  15:24 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rast a vlastnosti III-N kvantových štruktúr
Názov témy anglicky: Growth and properties of III-N structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Abstrakt: Predmetom práce bude rast a vyšetrovanie vlastností epitaxných III-N kvantových štruktúr narastených pomocou chemickej depozície z kovovo-organických pár. GaN (ako základný materiál skupiny III-N) je v súčasnosti asi najdynamickejšie sa rozvíjajúcim materiálom v polovodičovom priemysle, ktorého výskum v nedávnej dobe viedol k udeleniu Nobelovej ceny (modré resp. biele LED diódy). V súčasnosti je predmetom intenzívneho záujmu z hľadiska aplikácií vo výkonovej a automobilovej elektronike. Špičkové parametre súčiastok sú očakávané v oblasti telekomunikácie, transferu dát a vojenskej techniky. Príbuzné III-N zlúčeniny (GaN, AlN, InN) a ich kombinácie umožňuje prípravu širokej škály hetero-štruktúr vykazujúcich kvantové efekty. Študent sa oboznámi s technikou rastu na strategickom komerčnom zariadení firmy AIXTRON. Návrh heteroštruktúr a energetické pásmové diagramy budú analyzované pomocou numerických simulácií. Materiálový výskum bude zahŕňať viaceré techniky na posúdenie štrukturálnych, elektrických a optických vlastností narastených epitaxných vrstiev. Predpokladá sa návrh automatizácie experimentu a následná samostatná analýza vlastností kvantových štruktúr narastených pri rôznych podmienkach. Školiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc. Miesto vypracovania: Elektrotechnický ústav SAV, BratislavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.