16. 10. 2019  5:24 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu
Názov témy anglicky: Quantification of carbide phases in tool steel sub-zero treated in liquid helium
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Ptačinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Ptačinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude získanie poznatkov o tepelnom spracovaní, predovšetkým zmrazovaní ledeburitických nástrojových ocelí a aplikovanie týchto poznatkov na hodnotenie štruktúrnych zmien v oceli. Experimentálnym materiálom je chróm-vanádová ledeburitická oceľ Vanadis 6. Materiál je kalený, zmrazovaný pri teplote -269 °C a následne popúšťaný pri rôznych teplotách. Úlohou študenta bude analyzovať mikroštruktúru, kvantifikovať karbidické častice nachádzajúce sa v mikroštruktúre a popísať vplyv zmrazovania a popúšťania na mikroštruktúru ocele.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.