24. 8. 2019  15:33 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Objasnenie funkcie novoidentifikovaných posttranslačných modifikácií proteínov podieľajúcich sa na udržiavaní stability genómu
Názov témy anglicky: Unravelling the role of newly identified post-translational modifications of proteins involved in processes of maintenance of genome integrity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude charakterizovať regulačnú úlohu novoidentifikovaných posttranslačných modifikácii proteínov potrebných pre udržiavanie stability genómu. Využitím techník klasickej genetiky a biochémie v kombinácii s technikami hmotnostnej spektrometrie, fluorescenčnej mikroskopie a analýzami citlivosti k poškodeniu DNA sa zameriame na charakterizáciu a objasnenie úlohy novoidentifikovaných posttranslačných modifikácii proteínov zúčastnených v oprave poškodení DNA.
Anotácia anglicky: The aim will be to characterize the regulatory role of newly identified post-translational modifications of proteins required for maintenance of genome stability. By using state-of-the-arts techniques, including mass spectrometry and fluorescence microscopy and by analysis the sensitivity of cells to DNA damage we will characterize the biological role of newly identified post-translational modifications on functionality of proteins involved in DNA repair.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --