15. 10. 2019  10:33 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh metodiky tvorby modelov integrovaných manažérskych systémov pomocou uplatnenia ISO noriem
Názov témy anglicky: Project of methodology of integrated management systems building models by means of the application of ISO standards
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Anotácia: Predmetom práce je implementovanie systémovej dynamiky do riešenia kvalitatívnych, environmentálnych, bezpečnostných a energetických problémov, vyskytujúcich sa od primárnej po terciárnu sféru. Práca bude zahŕňať tvorbu modelov a hodnotenie ich následných simulácií, zohľadňujúc manažérske prístupy pri hľadaní optimálnych riešení pre zabezpečenie podpory priemyselných procesov pri výrobe ako aj poskytovaní služieb.
Anotácia anglicky: The object of this work is the implementation of system dynamics in solving quality, environmental, safety and energy problems occurring from primary to tertiary sector. The work will include modeling and assessing their subsequent simulations, taking into account management approaches in the search for optimal solutions to ensure a support of industrial processes during production as well as provision services.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku)