Sep 22, 2019   8:15 p.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Rozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástroja
Title of topic in English: Coxiella burnetii biomarker discovery and their application in development of a novel diagnostic tool
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
External educational institution: Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Coxiella burnetii, vysoko pleomorfná intracelulárna Gram negatívna baktéria, spôsobuje vo svete niekoľko ohnísk zoonózy Q horúčky ročne. Ľudská Q horúčka, ktorá sa zvyčajne rozvinie v dôsledku vdýchnutia infekčného aerosólu produkovaného domácimi zvieratami, vykazuje široké spektrum klinických prejavov. Úlohou je objaviť a charakterizovať špecifické biomárkery tejto baktérie - povrchovo-asociované, či sekrétované proteíny, ktoré interagujú s hostiteľom. Následne sa pripravia funkcionalizované nanočastice, ktoré sa využijú pri vývoji nového diagnostického nástroja založeného na laterálnom toku.
Annotation in English: Coxiella burnetii, a highly pleomorphic intracellular Gram-negative bacterium, causes multiple outbreaks of Q fever worldwide, each year. Human Q fever, generally resulting from inhalation of infectious aerosols produced by domestic animals, exhibits a wide spectrum of clinical manifestations. The main goal of the study is to identify and characterize specific biomarkers of this bacterium - surface-associated or secreted proteins that interact with the host. Then, functionalized nanoparticles will be prepared and further applications in the development of a novel diagnostic tool based on lateral flowLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-BICHxA Biochemistry-- not entered -- -- not entered --
D-BICH Biochemistry-- not entered -- -- not entered --