17. 8. 2019  19:38 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Rozpoznanie špecifických biomarkerov Coxiella burnetii a ich využitie pri vývoji nového diagnostického nástroja
Názov témy anglicky: Coxiella burnetii biomarker discovery and their application in development of a novel diagnostic tool
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Coxiella burnetii, vysoko pleomorfná intracelulárna Gram negatívna baktéria, spôsobuje vo svete niekoľko ohnísk zoonózy Q horúčky ročne. Ľudská Q horúčka, ktorá sa zvyčajne rozvinie v dôsledku vdýchnutia infekčného aerosólu produkovaného domácimi zvieratami, vykazuje široké spektrum klinických prejavov. Úlohou je objaviť a charakterizovať špecifické biomárkery tejto baktérie - povrchovo-asociované, či sekrétované proteíny, ktoré interagujú s hostiteľom. Následne sa pripravia funkcionalizované nanočastice, ktoré sa využijú pri vývoji nového diagnostického nástroja založeného na laterálnom toku.
Anotácia anglicky: Coxiella burnetii, a highly pleomorphic intracellular Gram-negative bacterium, causes multiple outbreaks of Q fever worldwide, each year. Human Q fever, generally resulting from inhalation of infectious aerosols produced by domestic animals, exhibits a wide spectrum of clinical manifestations. The main goal of the study is to identify and characterize specific biomarkers of this bacterium - surface-associated or secreted proteins that interact with the host. Then, functionalized nanoparticles will be prepared and further applications in the development of a novel diagnostic tool based on lateral flowObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICHxA biochémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --