Sep 19, 2019   6:10 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Molekulárna charakterizácia komponentov transfer faktora
Title of topic in English: Molecular characterization of transfer factor components
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
External educational institution: Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Postgraduálne štúdium sa zameria na detailnú charakterizáciu imunostimulačného preparátu transfer faktor pripravovaného z lyzátu ľudských leukocytov, ktorý sa používa pri liečbe humánnych infekčných ochorení a pri imunologických poruchách. Molekulárne zloženie aktívnych komponentov tohto preparátu nie je dostatočne charakterizované čo znižuje jeho potenciálne širšie terapeutické využitie. Cieľom výskumu bude separácia komponentov TF, ich detailnejšia charakterizácia proteomickými metódami ako kvapalinová chromatografia, PAGE a hmotnostná spektrometria a následné určenie ich biologickej aktivity.
Annotation in English: The postgraduate study will focus on the detailed characterization of the transfer factor, the immunostimulatory compound prepared from lysed used in the treatment of human infectious diseases and immunological disorders. The molecular composition of the active components of this compound is not sufficiently characterized which reduces its potentially wider therapeutic use. The aim of the research will be the separation of TF components, their detailed characterization by proteomic methods such as liquid chromatography, PAGE and mass spectrometry and subsequent determination of their biological activity.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-BICH Biochemistry-- not entered -- -- not entered --