26. 8. 2019  2:51 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulárna charakterizácia komponentov transfer faktora
Názov témy anglicky: Molecular characterization of transfer factor components
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Postgraduálne štúdium sa zameria na detailnú charakterizáciu imunostimulačného preparátu transfer faktor pripravovaného z lyzátu ľudských leukocytov, ktorý sa používa pri liečbe humánnych infekčných ochorení a pri imunologických poruchách. Molekulárne zloženie aktívnych komponentov tohto preparátu nie je dostatočne charakterizované čo znižuje jeho potenciálne širšie terapeutické využitie. Cieľom výskumu bude separácia komponentov TF, ich detailnejšia charakterizácia proteomickými metódami ako kvapalinová chromatografia, PAGE a hmotnostná spektrometria a následné určenie ich biologickej aktivity.
Anotácia anglicky: The postgraduate study will focus on the detailed characterization of the transfer factor, the immunostimulatory compound prepared from lysed used in the treatment of human infectious diseases and immunological disorders. The molecular composition of the active components of this compound is not sufficiently characterized which reduces its potentially wider therapeutic use. The aim of the research will be the separation of TF components, their detailed characterization by proteomic methods such as liquid chromatography, PAGE and mass spectrometry and subsequent determination of their biological activity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --