22. 4. 2019  12:12 Slavomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Asymptotické vlastnosti dynamických systémov s kvázideriváciami
Názov témy anglicky: Asymptotic properties of dynamical systems with quasi-derivatives
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce je pomocou prostriedkov matematickej analýzy odvodiť asymptotické formuly pre riešenia vybraných typov dynamických systémov s kvázideriváciami. Ďalším cieľom je demonštrovať dosiahnuté výsledky na vhodných príkladoch.
Anotácia anglicky: The main aim of the thesis is by means of tools of mathematical analysis to derive asymptotic formulas for solutions of selected types of dynamical systems with quasi-derivatives. Another goal is to demonstrate the results on proper examples.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov-- nezadané -- -- nezadané --