Oct 20, 2019   4:14 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Title of topic in English: Numerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatment
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Annotation: Práca bude zameraná na štúdium a numerickú simuláciu tvorby vysokopevných povrchových vrstiev v progresívnych technológiách tepelného spracovania ocelí so špecifickým zameraním na povrchové indukčné kalenie a tepelné spracovanie laserom. Cieľom práce bude vypracovanie, verifikácia a aplikácia simulačných modelov pre riešenie združených elektromagnetických, teplotných, fluidných a napäťovo–deformačných polí za účelom analýzy správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania a optimalizácie vybraných technologických postupov.
Annotation in English: Thesis will be focused on the study and numerical simulation of the development of high-strength surface layers in the progressive technologies of heat treatment of steels with the specific orientation on surface induction quenching and laser heat treatment. The object of the thesis will be development, verification and application of simulation models for the solution of coupled electro-magnetic, thermal, fluid and stress-strain fields in order to analyse the material behavior during surface heat treatment and to optimize chosen technological processes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PMMD Advanced Materials and Material Design
D-PMMDxA Advanced Materials and Material Design (in english language)