21. 10. 2019  22:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Názov témy anglicky: Numerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Anotácia: Práca bude zameraná na štúdium a numerickú simuláciu tvorby vysokopevných povrchových vrstiev v progresívnych technológiách tepelného spracovania ocelí so špecifickým zameraním na povrchové indukčné kalenie a tepelné spracovanie laserom. Cieľom práce bude vypracovanie, verifikácia a aplikácia simulačných modelov pre riešenie združených elektromagnetických, teplotných, fluidných a napäťovo–deformačných polí za účelom analýzy správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania a optimalizácie vybraných technologických postupov.
Anotácia anglicky: Thesis will be focused on the study and numerical simulation of the development of high-strength surface layers in the progressive technologies of heat treatment of steels with the specific orientation on surface induction quenching and laser heat treatment. The object of the thesis will be development, verification and application of simulation models for the solution of coupled electro-magnetic, thermal, fluid and stress-strain fields in order to analyse the material behavior during surface heat treatment and to optimize chosen technological processes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn
D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku)