23. 1. 2020  9:37 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zmeny v štruktúre a funkcii membrán leukemických buniek pri rozvoji P-gp sprostredkovanej viacliekovej rezistencie.
Názov témy anglicky: Alteration in leukemia cells biological memebranes structure/function associated with P-gp mediated multidrug resistance developmet. Stav
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Pri rozvoji viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách často dochádza k výraznej nadexpresii membránovej efluxnej pumpy - P-glykoproteínu. Zmenený fenotyp rezistentných leukemických buniek zahŕňa zmeny v expresnom profile viacerých proteínov. Ukazuje sa, že dochádza aj k zmenám v zložení biologických membrán, čo môže spôsobovať zmenu v ich permeabilných charakteristikách. Výskum v tejto oblasti je zadaním predloženej témy.
Anotácia anglicky: Development of multidrug resistance is often caused by overexpression of membrane drug efflux pump - P-glycoprotein. Altered phenotype of resistant leukemia cells involved changes in expression profile of several proteins. Moreover, recent finding indicated on alteration of biological membranes´composition which could yields dissimilarities also in their permeability properties. This issue will be studied in the current theme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia