22. 10. 2019  8:40 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitov
Název tématu anglicky: The hydration reaction in multicomponent cementitious composites
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Anotace: Cieľom doktorandskej práce je štúdium mechanizmu a kinetiky puzolanových reakcií v mnohozložkových cementových kompozitoch aj za hydrotermálnych podmienok. Ďalším cieľom práce je štúdium vzájomne interakcií medzi puzzolanovými prímesami v nových zmesových cementov pozostávajúcich z troch a štyroch zložiek ( cement, troska, kremičitý úlet, metakaolin a pod). Hydratácia cementov je chemický a fyzikálny exotermický proces, ktorý vedie k tvorbe nerozpustných krystálohydrátov schopných viazať agregáty, štrky, ocele a iné plniva do jedného celku s vlastnosťami konštrukčných materiálov. Chemické reakcie, vývoj pórovej štruktúry a trvanlivosť materiálov na báze cementu závisí od chemického, mineralogického a granulometrického jednotlivých komponentov. Práca je zameraná na stanovenie hydratačného tepla, chemických a mechanických vlastností a zistenie synergetických efektov v mnohozložkových cementoch.
Anotace anglicky: The aim of PhD thesis is to study the mechanisms and kinetics of pozzolanic reactions in multicomponent cement composites even under hydrothermal conditions. Another aim of the thesis is the study of interactions between pozzolanic admixtures in new blended cements consisting of three and four components (cement, slag, silica, metakaolin, etc.). Cement hydration is a chemical and physical exothermic process that leads to the formation of insoluble crystalline products capable of binding aggregates, gravels, steels, and other fillers to the whole with the properties of the construction materials. Chemical reactions, the development of the porous structure and the durability of cement-based materials depend on the chemical, mineralogical and granulometric components. The work is focused on the determination of hydration heat, chemical and mechanical properties and the finding of synergistic effects in multicomponent cements.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály