Oct 17, 2019   4:43 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitov
Title of topic in English: The hydration reaction in multicomponent cementitious composites
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Annotation: Cieľom doktorandskej práce je štúdium mechanizmu a kinetiky puzolanových reakcií v mnohozložkových cementových kompozitoch aj za hydrotermálnych podmienok. Ďalším cieľom práce je štúdium vzájomne interakcií medzi puzzolanovými prímesami v nových zmesových cementov pozostávajúcich z troch a štyroch zložiek ( cement, troska, kremičitý úlet, metakaolin a pod). Hydratácia cementov je chemický a fyzikálny exotermický proces, ktorý vedie k tvorbe nerozpustných krystálohydrátov schopných viazať agregáty, štrky, ocele a iné plniva do jedného celku s vlastnosťami konštrukčných materiálov. Chemické reakcie, vývoj pórovej štruktúry a trvanlivosť materiálov na báze cementu závisí od chemického, mineralogického a granulometrického jednotlivých komponentov. Práca je zameraná na stanovenie hydratačného tepla, chemických a mechanických vlastností a zistenie synergetických efektov v mnohozložkových cementoch.
Annotation in English: The aim of PhD thesis is to study the mechanisms and kinetics of pozzolanic reactions in multicomponent cement composites even under hydrothermal conditions. Another aim of the thesis is the study of interactions between pozzolanic admixtures in new blended cements consisting of three and four components (cement, slag, silica, metakaolin, etc.). Cement hydration is a chemical and physical exothermic process that leads to the formation of insoluble crystalline products capable of binding aggregates, gravels, steels, and other fillers to the whole with the properties of the construction materials. Chemical reactions, the development of the porous structure and the durability of cement-based materials depend on the chemical, mineralogical and granulometric components. The work is focused on the determination of hydration heat, chemical and mechanical properties and the finding of synergistic effects in multicomponent cements.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials
D-ATEMxA Inorganic Technologies and Materials