21. 9. 2019  9:27 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitov
Názov témy anglicky: The hydration reaction in multicomponent cementitious composites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Anotácia: Cieľom doktorandskej práce je štúdium mechanizmu a kinetiky puzolanových reakcií v mnohozložkových cementových kompozitoch aj za hydrotermálnych podmienok. Ďalším cieľom práce je štúdium vzájomne interakcií medzi puzzolanovými prímesami v nových zmesových cementov pozostávajúcich z troch a štyroch zložiek ( cement, troska, kremičitý úlet, metakaolin a pod). Hydratácia cementov je chemický a fyzikálny exotermický proces, ktorý vedie k tvorbe nerozpustných krystálohydrátov schopných viazať agregáty, štrky, ocele a iné plniva do jedného celku s vlastnosťami konštrukčných materiálov. Chemické reakcie, vývoj pórovej štruktúry a trvanlivosť materiálov na báze cementu závisí od chemického, mineralogického a granulometrického jednotlivých komponentov. Práca je zameraná na stanovenie hydratačného tepla, chemických a mechanických vlastností a zistenie synergetických efektov v mnohozložkových cementoch.
Anotácia anglicky: The aim of PhD thesis is to study the mechanisms and kinetics of pozzolanic reactions in multicomponent cement composites even under hydrothermal conditions. Another aim of the thesis is the study of interactions between pozzolanic admixtures in new blended cements consisting of three and four components (cement, slag, silica, metakaolin, etc.). Cement hydration is a chemical and physical exothermic process that leads to the formation of insoluble crystalline products capable of binding aggregates, gravels, steels, and other fillers to the whole with the properties of the construction materials. Chemical reactions, the development of the porous structure and the durability of cement-based materials depend on the chemical, mineralogical and granulometric components. The work is focused on the determination of hydration heat, chemical and mechanical properties and the finding of synergistic effects in multicomponent cements.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --