Oct 17, 2019   5:15 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Title of topic in English: Application of hydrothermal environment for the synthesis of progressive ceramic materials
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Annotation: Bežná metóda prípravy a syntézy keramických materiálov sa zakladá na princípe tuho fázovej reakcie medzi časticami pri vysokých teplotách(min. 1000 °C), čo vedie k vzniku heterogénnej mikroštruktúry pri sliňovaní. Nový spôsob využíva hydrotermálne prostredie (tlak a teploty vodnej pary) na hydratáciu cementu v prítomnosti fosfátových zlúčenín pri nízkych teplotách (do 200 °C). Špeciálna keramika, nazývaná chemicky viazaná fosfátová keramika, ktorá vzniká acidobázickou reakciou za hydrotermálnych podmienok, má potenciálne využitie v hĺbkových ropných a geotermálnych vrtoch, v životnom prostredí a v biomedicíne.
Annotation in English: The common method of preparation and synthesis of ceramic materials is based on the principle of solid state reaction between the particles at high temperature (min. 1000 ° C), what leads to the formation of heterogeneous microstructure during sintering. The new method uses hydrothermal environment (temperature and pressure steam) to hydrate the cement in the presence of phosphate compounds at low temperatures (200 ° C). Special ceramics, so-called chemically bonded phosphate ceramics, that is formed by acid-base reaction under hydrothermal conditions has potential application in deep oil and geothermal wells, in the environment and in biomedicine.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials