14. 10. 2019  18:19 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Názov témy anglicky: Application of hydrothermal environment for the synthesis of progressive ceramic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Anotácia: Bežná metóda prípravy a syntézy keramických materiálov sa zakladá na princípe tuho fázovej reakcie medzi časticami pri vysokých teplotách(min. 1000 °C), čo vedie k vzniku heterogénnej mikroštruktúry pri sliňovaní. Nový spôsob využíva hydrotermálne prostredie (tlak a teploty vodnej pary) na hydratáciu cementu v prítomnosti fosfátových zlúčenín pri nízkych teplotách (do 200 °C). Špeciálna keramika, nazývaná chemicky viazaná fosfátová keramika, ktorá vzniká acidobázickou reakciou za hydrotermálnych podmienok, má potenciálne využitie v hĺbkových ropných a geotermálnych vrtoch, v životnom prostredí a v biomedicíne.
Anotácia anglicky: The common method of preparation and synthesis of ceramic materials is based on the principle of solid state reaction between the particles at high temperature (min. 1000 ° C), what leads to the formation of heterogeneous microstructure during sintering. The new method uses hydrothermal environment (temperature and pressure steam) to hydrate the cement in the presence of phosphate compounds at low temperatures (200 ° C). Special ceramics, so-called chemically bonded phosphate ceramics, that is formed by acid-base reaction under hydrothermal conditions has potential application in deep oil and geothermal wells, in the environment and in biomedicine.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály