Oct 20, 2019   11:48 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh distribuovaného riadenia procesov na báze metód strojového učenia
Title of topic in English: Design of distributed control process based on machine learning methods
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Annotation: Riešenie problematiky bude zamerané na vývoj, overenie a optimalizáciu distribuovaných systémov riadenia výroby a distribúcie tepla do domácností a inštitúcií. Vyrobené teplo sa zo zdrojov dodáva prostredníctvom primárnych rozvodov (potrubím) do jednotlivých častí, kde sú umiestnené odovzdávacie stanice tepla (OST). Teplo z OST je pomocou sekundárnych rozvodov ďalej distribuované do jednotlivých odberných miest. V OST je automatická regulácia teploty vykurovanej vody v závislosti od vonkajších teplôt na základe nastavenej ekvitermickej krivky alebo podľa osobitných požiadaviek odberateľov. Cieľom práce je navrhnúť metodiku predikcie ekvitermickej krivky na základe učenia z poskytnutých dát, bez dopredu naprogramovaných pravidiel. Zdrojmi dát sú databázy histórie dodávky tepla a vonkajších teplôt.
Annotation in English: The solution will focus on developing, verifying and optimizing distributed production and distribution management systems for households and institutions. The heat generated from the sources is delivered via primary pipelines (pipelines) to individual parts where the heat transfer stations (OSTs) are located. Heat from OSTs is further distributed through separate substations to individual outlets. The OST is an automatic temperature control of the heated water depending on the outside temperatures based on the set equithermal curve or the specific requirements of the customers. The aim of the thesis is to propose the methodology of prediction of the equithermal curve based on learning from the provided data, without pre-programmed rules. Data sources are history databases for heat and outdoor temperatures.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AAIP Process Automation and Informatization