15. 10. 2019  13:22 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh distribuovaného riadenia procesov na báze metód strojového učenia
Názov témy anglicky: Design of distributed control process based on machine learning methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Anotácia: Riešenie problematiky bude zamerané na vývoj, overenie a optimalizáciu distribuovaných systémov riadenia výroby a distribúcie tepla do domácností a inštitúcií. Vyrobené teplo sa zo zdrojov dodáva prostredníctvom primárnych rozvodov (potrubím) do jednotlivých častí, kde sú umiestnené odovzdávacie stanice tepla (OST). Teplo z OST je pomocou sekundárnych rozvodov ďalej distribuované do jednotlivých odberných miest. V OST je automatická regulácia teploty vykurovanej vody v závislosti od vonkajších teplôt na základe nastavenej ekvitermickej krivky alebo podľa osobitných požiadaviek odberateľov. Cieľom práce je navrhnúť metodiku predikcie ekvitermickej krivky na základe učenia z poskytnutých dát, bez dopredu naprogramovaných pravidiel. Zdrojmi dát sú databázy histórie dodávky tepla a vonkajších teplôt.
Anotácia anglicky: The solution will focus on developing, verifying and optimizing distributed production and distribution management systems for households and institutions. The heat generated from the sources is delivered via primary pipelines (pipelines) to individual parts where the heat transfer stations (OSTs) are located. Heat from OSTs is further distributed through separate substations to individual outlets. The OST is an automatic temperature control of the heated water depending on the outside temperatures based on the set equithermal curve or the specific requirements of the customers. The aim of the thesis is to propose the methodology of prediction of the equithermal curve based on learning from the provided data, without pre-programmed rules. Data sources are history databases for heat and outdoor temperatures.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov