Oct 14, 2019   2:59 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Title of topic in English: Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Summary: V nadväznosti na ateliér III. „Záhorská Bystrica“ navrhnite urbanistickú koncepciu rozvoja mestskej časti a regulačný plán zóny . Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-URB Urban Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.