15. 9. 2019  7:55 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Názov témy anglicky: Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Abstrakt: V nadväznosti na ateliér III. „Záhorská Bystrica“ navrhnite urbanistickú koncepciu rozvoja mestskej časti a regulačný plán zóny . Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-URB urbanizmus-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.