26. 8. 2019  2:36 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Predstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravy
Názov témy anglicky: Railway station area in Bratislava - Museum of transport
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Michal Bogár
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Michal Bogár
Abstrakt: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej zóny Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitou mestskou štruktúrou konzultovať s dopravnými špecialistami a odborníkmi z ďalších dotknutých oblastí. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na Múzeum dopravy ako súčasť daného predstaničného priestoru. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou mestskou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí objektu musia zohľadňovať najnovšie poznatky z typológie jednotlivých funkčných a prevádzkových celkov, z oblasti TZB, ako aj z hľadiska fasádnych systémov tak, aby všetky tieto zložky maximálne prispievali k progresívnosti architektonického konceptu a zároveň k energetickej úspornosti navrhovaného objektu. V prípade Múzea dopravy umiestneného čiastočne v historických železničných objektoch je dôležitou stránkou návrhu aj metóda pamiatkovej obnovy dotknutých častí areálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.