Aug 19, 2019   11:40 a.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Title of topic in English: Railway station area - multifunctional house
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Michal Bogár
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Michal Bogár
Summary: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej zóny Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitou mestskou štruktúrou. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na vybraný polyfunkčný dom ako súčasť daného priestoru. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí musia zohľadňovať najnovšie poznatky z typológie jednotlivých funkčných a prevádzkových celkov, z TZB, fasádnych systémov a ďalších prvkov tak, aby výsledkom bolo progresívne architektonické riešenie a energetická úspornosť objektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.