18. 10. 2019  13:30 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Názov témy anglicky: Railway station area - multifunctional house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Michal Bogár
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Michal Bogár
Abstrakt: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej zóny Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitou mestskou štruktúrou. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na vybraný polyfunkčný dom ako súčasť daného priestoru. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí musia zohľadňovať najnovšie poznatky z typológie jednotlivých funkčných a prevádzkových celkov, z TZB, fasádnych systémov a ďalších prvkov tak, aby výsledkom bolo progresívne architektonické riešenie a energetická úspornosť objektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.