Aug 25, 2019   2:15 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Krajinný priestor Vyšné Hágy
Title of topic in English: Landscape area Vyšné Hágy
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Summary: V nadväznosti na ateliér III. „Vysoké Tatry - krajinný priestor Vyšné Hágy“ navrhnite urbanistickú (krajinársku) koncepciu a regulačný plán zóny (plán krajinných a parkových úprav). Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej (architektonicko-krajinárskej) štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-URB Urban Design -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.