31. 5. 2020  3:16 Petronela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Krajinný priestor Vyšné Hágy
Název tématu anglicky: Landscape area Vyšné Hágy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantující pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
V nadväznosti na ateliér III. „Vysoké Tatry - krajinný priestor Vyšné Hágy“ navrhnite urbanistickú (krajinársku) koncepciu a regulačný plán zóny (plán krajinných a parkových úprav). Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej (architektonicko-krajinárskej) štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-URB urbanizmus

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.