17. 6. 2019  10:51 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Krajinný priestor Vyšné Hágy
Název tématu anglicky: Landscape area Vyšné Hágy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Abstrakt: V nadväznosti na ateliér III. „Vysoké Tatry - krajinný priestor Vyšné Hágy“ navrhnite urbanistickú (krajinársku) koncepciu a regulačný plán zóny (plán krajinných a parkových úprav). Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej (architektonicko-krajinárskej) štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-URB urbanizmus-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.