3. 7. 2020  15:53 Miloslav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Krajinný priestor Vyšné Hágy
Názov témy anglicky:
Landscape area Vyšné Hágy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Abstrakt: V nadväznosti na ateliér III. „Vysoké Tatry - krajinný priestor Vyšné Hágy“ navrhnite urbanistickú (krajinársku) koncepciu a regulačný plán zóny (plán krajinných a parkových úprav). Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej (architektonicko-krajinárskej) štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-URB urbanizmus

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.