16. 10. 2019  22:07 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zváranie kombinácií ľahkých zliatin lúčovými technológiami
Názov témy anglicky: Welding of dissimilar light alloys by beam welding methods
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Anotácia: Jedným zo súčasných trendov strojárskej výroby je využívanie viacerých materiálov spĺňajúcich požadovaný účel a vytvárajúcich navzájom jeden nerozoberateľný celok. Ako príklad je možné uviesť výrobu laserovo zváraných prístrihov pri výrobe karosérií automobilov. Okrem ocelí je tento trend badať aj v oblasti zvárania ľahkých zliatin na báze hliníka a titánu, kde sa čoraz väčšia pozornosť venuje práve zváraniu rôznych kombinácií ľahkých zliatin. Cieľom dizertačnej práce bude overiť možnosti spájania vybraných kombinácií ľahkých zliatin na báze hliníka, horčíka a titánu lúčovými technológiami, s využitím počítačovej simulácie navrhnúť vhodné parametre zvárania, overiť mechanické vlastnosti vyhotovených zvarových spojov a detailne preskúmať zvarové spoje z hľadiska ich makro a mikroštruktúry.
Anotácia anglicky: One of the current trends in engineering is the use of multiple materials that meet the desired purpose and create one single unit. An example of this is the production of laser-welded tailored blanks for the production of car bodies. In addition to steels, this trend is also obvious in welding of aluminium, magnesium and titanium based light alloys, where more and more attention is devoted to the welding of various combinations of light alloys. The aim of the dissertation thesis is to verify the possibilities of joining selected aluminum /magnesium/ titanium light alloy combinations, to design suitable welding parameters using computer simulation, to verify the mechanical properties of the welded joints and to examine in detail the welded joints in terms of their macro and microstructure.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály