17. 10. 2019  5:28 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
Názov témy anglicky: Big Data - knowledge discovery from heterogeneous data stores for process control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Anotácia: Vzhľadom na obrovský objem spracúvaných údajov, ktorými podniky disponujú, ale ich nevyužívajú, je potrebné hľadať nové prístupy k procesu riadenia. Jednou z možností je získavanie znalostí s využitím metód a techník Data Miningu, ktoré môžu byť použité pre riadenie v reálnom čase. Dizertačná práca je orientovaná do oblasti Big Data pre priemyselnú sféru. Cieľom dizertačnej práce je návrh procesu zberu a integrácie dát z výrobného procesu, ďalej návrh Data Mining-ových modelov s využitím neurónových sietí a techník z oblasti štatistiky a induktívneho učenia a aj návrh interpretácie získaných znalostí tak, aby prispeli k zlepšeniu kľúčových parametrov riadeného procesu.
Anotácia anglicky: Due to the large amount of data processed, it is necessary to look for efficient approaches of obtaining data useful for real-time control. The dissertation thesis is focused on area of Big Data for industry. The main aim of dissertation thesis is designing of models enabling data mining using neural networks and techniques from the fields of statistics and inductive learning. The gained knowledge will be interpreted to help improve the key process control parameters.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov