Jul 20, 2019   9:21 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh metodiky racionalizácie montážnych pracovísk a systémov
Title of topic in English: Proposal of methodology for the rationalization of assembly workplaces and systems
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť metodiku racionalizácie montážnych pracovísk a systémov. Na základe analýzy existujúcich metód a nástrojov sa bude zaoberať vytvorením integrovaného metodického postupu a nástroja, ktorý umožní integrovať vlastnosti výrobku, jeho konštrukčne podmienenú štruktúru, postupnosť montážnych operácií ako aj sumár požiadaviek ako napríklad sériovosť, požadovaný stupeň pružnosti a automatizácie s tokom materiálu, priestorovým usporiadaním, štruktúrou času montáže, stupňom koncentrácie a inými aspektmi montážnych pracovísk. Dizertačná práca sa bude zaoberať aj analýzou montážneho procesu, analýzou vzniku strát produktivity v priemyselných podnikoch. Ďalej bude v práci vykonaná analýza plánovania podľa teoretických poznatkov v nadväznosti na prax. Po zhodnotení navrhnutých riešení, na základe teoretických predpokladov, bude vykonaná praktická realizácia navrhovaných riešení. Dôležitou súčasťou riešenia bude prepojenie metodiky s aplikáciou v súčasnosti dostupných nástrojov pre projektovanie montáže, ktoré sú súčasťou viacerých CAD systémov ako je napríklad Technomatix. Pre viaceré čiastkové riešenia resp. experimentálne overenie sa využije aj montážne pracovisko umiestnené v laboratóriu montáže a predpokladá sa i spolupráca s praxou. Uvedené výsledky bude možné implementovať v pedagogickej praxi.
Annotation in English: The aim of the dissertation is to propose a methodology for the rationalization of assembly workplaces and systems. Based on the analysis of existing methods and tools, this work will propose an integrated methodological approach and tool that will allow the integration of product features, its design-dependent structure, the sequencing of assembly operations as well as a set of requirements such as the serial character of the assembly process, the required degree of flexibility and automation regarding the material flow, layout issues, the assembly time structure, the degree of concentration, and other aspects of assembly stations. The dissertation will also deal with analysis of the assembly process itself and issues concerning the loss of productivity in industrial enterprises. In addition, a planning and design analysis will be also carried out according to knowledge and trends existing in the states of the art and practice. After a first evaluation of the proposals, based on theoretical assumptions, a practical implementation of the proposed solutions will be also carried out. An important part of the solution will be the connection of the methodology with the application of currently available assembly planning and design tools, which are part of several CAD systems such as TecnoMatix. For the work on several partial solutions, and the experimental verification, an assembly workplace located in the assembly laboratory will be will be taken as a case study, while cooperation with companies is also foreseen for these purposes. These results will be implemented in pedagogical activities.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-STAM Mechanical Engineering Technologies and Materials-- not entered -- -- not entered --