Oct 20, 2019   2:42 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Proaktívna simulácia v riadení výrobných systémov
Title of topic in English: Proactive simulation in production system control
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Annotation: Cieľom práce bude využiť koncept digitálneho dvojčaťa a navrhnúť proaktívny spôsob riadenia výrobného systému na úrovni MES systému. Bude potrebné vyriešiť pôsob získavania údajov z existujúceho výrobného procesu, ktoré sa použijú v simulácií na overenie dosiahnutia cieľov výrobného plánu. Výsledky simulácie dovolia revidovať spôsob riadenia a potrebné údaje sa pošlú späť MES na aktualizáciu výrobného procesu. Z pohľadu operatívnej úrovne riadenia pôjde o použitie on-line simulácie v riadení.
Annotation in English: The objective of the thesis is to use the concept of a digital twin and to propose a proactive way to control of the production system at MES level. It will be necessary to resolve the system of data acquisition from an existing production process that will be used in simulations to verify the achievement of the objectives of the production plan. The simulation results allow to review the control and the necessary data will be sent back to the MES to update the production process. From the point of view of the operational level of management, the result of the work will be the usege of on-line simulation in production control.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AAIP Process Automation and Informatization