14. 10. 2019  3:49 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Proaktívna simulácia v riadení výrobných systémov
Názov témy anglicky: Proactive simulation in production system control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Anotácia: Cieľom práce bude využiť koncept digitálneho dvojčaťa a navrhnúť proaktívny spôsob riadenia výrobného systému na úrovni MES systému. Bude potrebné vyriešiť pôsob získavania údajov z existujúceho výrobného procesu, ktoré sa použijú v simulácií na overenie dosiahnutia cieľov výrobného plánu. Výsledky simulácie dovolia revidovať spôsob riadenia a potrebné údaje sa pošlú späť MES na aktualizáciu výrobného procesu. Z pohľadu operatívnej úrovne riadenia pôjde o použitie on-line simulácie v riadení.
Anotácia anglicky: The objective of the thesis is to use the concept of a digital twin and to propose a proactive way to control of the production system at MES level. It will be necessary to resolve the system of data acquisition from an existing production process that will be used in simulations to verify the achievement of the objectives of the production plan. The simulation results allow to review the control and the necessary data will be sent back to the MES to update the production process. From the point of view of the operational level of management, the result of the work will be the usege of on-line simulation in production control.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov