Oct 13, 2019   10:32 p.m. Koloman
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Likvidácia organických polutantov
Title of topic in English: Elimination of organic pollutants
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Annotation: Väčšina čistiarní odpadových vôd nie je stavaná na úplnú elimináciu oragnických zlúčenín o nízkej koncentrácii čo robí čistiaci proces neschopným riešiť takúto možnosť znečistenia. V tomto zmysle nedegradovateľné respektíve čiastočne degradovateľné látky v čistiarňach sa môžu objaviť v povrchových vodách. V prípade odpadových kalov a splaškov sa mikropolutanty môžu desorbovať a uvoľňovať do povrchových vôd prípadne byť priamo vylúhované podzemnou vodou. Elektrochemické metódy môžu napomôcť riešeniu problému mikropolutantov v životnom prostredí.
Annotation in English: Most of the conventional wastewater treatment plants (WWTPs) are not designed to completely eliminate organic compounds at low concentrations, making the treatment processes vulnerable to such problem of pollution. In this context, the non-degradable or partially removed compounds in WWTPs are likely to be detected in surface water. In the cases of sewage sludge and soils, micropollutants can desorb and runoff to surface water or undergo direct leaching to groundwater. Electrochemical methods can help to slove the problem of micropollutans in environment.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-ATEMxA Inorganic Technologies and Materials