27. 5. 2020  11:20 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Likvidácia organických polutantov
Názov témy anglicky:
Elimination of organic pollutants
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia:
Väčšina čistiarní odpadových vôd nie je stavaná na úplnú elimináciu oragnických zlúčenín o nízkej koncentrácii čo robí čistiaci proces neschopným riešiť takúto možnosť znečistenia. V tomto zmysle nedegradovateľné respektíve čiastočne degradovateľné látky v čistiarňach sa môžu objaviť v povrchových vodách. V prípade odpadových kalov a splaškov sa mikropolutanty môžu desorbovať a uvoľňovať do povrchových vôd prípadne byť priamo vylúhované podzemnou vodou. Elektrochemické metódy môžu napomôcť riešeniu problému mikropolutantov v životnom prostredí.
Anotácia anglicky: Most of the conventional wastewater treatment plants (WWTPs) are not designed to completely eliminate organic compounds at low concentrations, making the treatment processes vulnerable to such problem of pollution. In this context, the non-degradable or partially removed compounds in WWTPs are likely to be detected in surface water. In the cases of sewage sludge and soils, micropollutants can desorb and runoff to surface water or undergo direct leaching to groundwater. Electrochemical methods can help to slove the problem of micropollutans in environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály