29. 9. 2020  16:58 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Kolaboratívne kyber-fyzikálne systémy
Názov témy anglicky: Collaborative cyber-physical systems
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Anotácia: Napriek zvyšujúcemu sa stupňu automatizácie procesov existujú najmä pri montáži operácie, pri ktorých je ľudský operátor nenahraditeľný. Ciele navrhovanej dizertačnej práce sú zamerané na analýzu nových technológií a výskum a vývoj kolaboratívnych kyber-fyzikálnych systémov. (Téma pre M. Daňa)
Anotácia anglicky:
In spite of the increasing degree of automation of processes, there exist operations, especially during assembly, where the human operator is irreplaceable. The objectives of the proposed dissertation are focused on an analysis of new technologies and research and development of collaborative cyber-physical systems.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov