Oct 19, 2019   2:50 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle
Title of topic in English: Alternative technology approaches applied in the current pro-environmentally oriented industry
State of topic: approved (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Annotation: Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle sú založené na tom, že pri návrhu produktov a prevádzkovaní priemyselných procesov sa zohľadňujú environmentálne aspekty. Počas posledných rokov sa v priemysle ukázala potreba zohľadniť otázky životného prostredia a akceptovalo sa zapracovanie týchto otázok do návrhu a prevádzkovania vhodných technológií. Jedným z výsledkov bol rast proenvironmentálne orientovaných technológií v priemysle. Požiadavky na nové technológie v oblasti bezpečnosti a environmentu v rámci celosvetového obchodovania a konkurenčného boja sa postupne stávajú integrovanou súčasťou každej novej investície zavádzanej do prevádzky, či už ide o technológiu ako celok, alebo jej jednotlivé komponenty, vyrobené kdekoľvek na svete. V rámci dizertačnej práce sa vykonajú analýzy relevantných významných schém zameraných na hodnotenie a posudzovanie proenvironmentálne orientovaných technológií. Posúdia sa možnosti ich využitia na podporu implementácie environmentálne vhodnejších technológií v praxi.
Annotation in English: Alternative technology approaches applied in the current pro-environmentally oriented industry are based on the fact that in the design of some products and at the operation of some industrial processes there are taken account some environmental aspects. In recent years, in the industry there has been shown the need to make provision for environmental issues and to accept the incorporation of these issues in the design and at the operation of appropriate technologies. One of the results was a growth of pro-environmentally oriented technologies in the industry. Requirements for new technologies in the field of safety and environment in the context of global trade and competitive struggle are progressively becoming an integral part of any new emerging investment being introduced in operation, whether it is a technology as a whole, or of its individual components, produced anywhere in the world. In the framework of the dissertation theses work, there will be carried out an analysis of relevant important schemes aimed at the evaluation and assessment of pro-environmentally oriented technologies. There will also be considered the possibility of their use in support of the implementation of environmentally preferable technologies in practice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-INBE Integrated Safety