14. 10. 2019  16:06 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Názov témy anglicky: The readiness of industrial enterprises to implement quality and environmental management systems, occupational health and safety management systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Anotácia: rámci dizertačnej práce sa vykonajú analýzy zamerané na skúmanie a identifikáciu súčasných prístupov k problematike systémov manažérstva kvality, systémov manažérstva environmentu a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pozornosť bude venovaná problematike pripravenosti organizácií na zmeny v normách ISO 9001:2015, resp. ISO 14001:2015 a transformáciu nových prístupov pre systémy manažérstva kvality, systémy environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Anotácia anglicky: Within the dissertation thesis we will accomplish analyses focused at research and identification of the present procedures of the quality management systems, environmental management systems and occupational health and safety management systems. We will concentrate at the readiness status of the respective enterprises concerning the changes of ISO 9001:2015 , resp. ISO 14001:2015 norms and at transformation of the new methods for the quality management systems, environment management systems and of the management system for safety and health protection at work



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť