21. 10. 2019  21:51 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov
Názov témy anglicky: Modification of the tribological properties of the active parts of tools
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Anotácia: Práca prinesie komplexný pohľad na súčasný stav poznania procesov modifikácie tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov, aplikovaných v plošnom tvárnení. V experimentálnej časti práce bude sledovaný vplyv vybraných geometrických parametrov laserom textúrovaných povrchov na koeficient trenia, kontaktnej dvojice nástoj-výtvarok, metódou Ring testu. Optimálna textúra bude aplikovaná na tvárniaci nástroj, s cieľom analyzovať jej vplyv na výsledné tvarové a rozmerové charakteristiky a integritu povrchových vrstiev výtvarkov.
Anotácia anglicky: Thesis brings comprehensive insight into the current state of knowledge of tribological properties modification of the active parts of the sheet metal forming tools. In the experimental part of the work the influence of selected geometric parameters of laser surface texturing on the coefficient of friction of the contact pair tool-workpiece will by monitored by the Ring Test. The optimum texture will applied to the forming tool in order to analyze its impact on the final shape and dimensional characteristics and integrity of the surface layers of spun parts.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály