Oct 23, 2019   4:54 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Adsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholov
Title of topic in English: Adsorption processes for biotechnological separations of aromatic alcohols
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce bude systematicky preskúmať rôzne typy adsorpčných interakcií, ktoré majú aplikačný potenciál pre produkciu vybraných aromatických alkoholov pripravených biokatalytickou cestou. Najlepšie adsorbenty potom budú použité pri vývoji efektívnejších separačných procesov, akou je napríklad chromatografia v simulovanej pohyblivej vrstve. Súčasťou vývoja bude zostavenie matematických modelov s experimentálne overenými parametrami. Tieto potom môžu byť použité pre scale-up a návrh poloprevádzkových alebo produkčných procesov.
Annotation in English: The aim of PhD. thesis is to make a systematic investigation of different adsorption interactions having a potential for production of selected aromatic alcohols prepared via biocatalytic route. The best adsorbents will then be used in the development of more efficient separation processes such as the simulated moving bed chromatography. A part of the development will be the creation of mathematical models with experimentally verified parameters. These may be further used in scale-up and design of pilot and production processes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-CHEIxA Chemical Engineering
D-CHEI Chemical Engineering