21. 10. 2019  17:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Adsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholov
Názov témy anglicky: Adsorption processes for biotechnological separations of aromatic alcohols
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude systematicky preskúmať rôzne typy adsorpčných interakcií, ktoré majú aplikačný potenciál pre produkciu vybraných aromatických alkoholov pripravených biokatalytickou cestou. Najlepšie adsorbenty potom budú použité pri vývoji efektívnejších separačných procesov, akou je napríklad chromatografia v simulovanej pohyblivej vrstve. Súčasťou vývoja bude zostavenie matematických modelov s experimentálne overenými parametrami. Tieto potom môžu byť použité pre scale-up a návrh poloprevádzkových alebo produkčných procesov.
Anotácia anglicky: The aim of PhD. thesis is to make a systematic investigation of different adsorption interactions having a potential for production of selected aromatic alcohols prepared via biocatalytic route. The best adsorbents will then be used in the development of more efficient separation processes such as the simulated moving bed chromatography. A part of the development will be the creation of mathematical models with experimentally verified parameters. These may be further used in scale-up and design of pilot and production processes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEIxA chemické inžinierstvo
D-CHEI chemické inžinierstvo