26. 8. 2019  4:42 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Biokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkom
Názov témy anglicky: Biocatalytic processes using direct oxidation by air oxygen
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na využitie biokatalyzátorov na produkciu chemických špecialít, v ktorých sa ako oxidačné činidlo používa vzdušný kyslík. Jedná sa o procesy, kde je organický substrát obmedzene rozpustný vo vode a má často toxické účinky na bunky, alebo spôsobuje inaktiváciu enzýmov. Jednou z ciest k realizácii týchto procesov je imobilizácia biokatalyzátorov. Cieľom dizertačnej práce bude komplexný inžiniersky výskum týchto trojfázových systémoch s dôrazom na optimalizáciu a scale-up prípravy biokatalyzátorov a realizácie procesu v bioreaktoroch.
Anotácia anglicky: PhD. thesis is focused on the exploitation of biocatalysts for the production of specialty chemicals in which air oxygen is used as oxidation agent. In these processes, organic substrate has often a low solubility in water, it is also toxic to cells or causes enzyme inactivation. One way of the realization of these processes leads via biocatalyst immobilization. The objective of PhD. thesis will be a complex engineering research of these three-phase processes with the emphasis on the optimization and scale up of biocatalyst preparation and bioreactor performance.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHEIxA chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --
D-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --