16. 10. 2019  7:49 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podniku
Názov témy anglicky: New trends in intercultural management and its aplication in selected enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotácia: V teoretickej časti doktorandskej práce budú definované základné pojmy týkajúce sa interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch. Analytická časť bude zameraná na stav interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch SR. Obsahom tretej časti dizeratačnej práce budú návrhy na zlepšenie v danej oblasti a štvrtá časť bude predstavovať zhodnotenie návrhov.
Anotácia anglicky: In theoretical part of the thesis will be defined basic terms concerning to intercultural management in industrial enterprises. Analytical part will put the focus on set state of intercultural management in industrial enterprises of SR. In the third part of the thesis will be proposals for improvements in given area and in the fourth part will be evaluation of proposals.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo